Maks Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Maks[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev det største av tala a og b.
Døme:
Maks[12, 15] gjev 15.
Maks[ <Liste av tal> ]
Gjev det største av tala i lista.
Døme:
Maks[{-2, 12, -23, 17, 15}] gjev 17.
Merk: Dersom elementa i lista består av ikke-numeriske objekt vil Maks[] bruke tala som er assosiert med desse objekta. Til dømes vil Maks[<Liste av segment>] gje den største segmentlengda.
Maks[ <Intervall> ]
Gjev øvre grense for intevallet.
Døme:
Maks[2 < x < 3] gjev 3.
Merk: Opne og lukka intervall vert handsama likt.
Maks[ <Funksjon>, <Tal a>, <Tal b> ]
Finn punktet som maksimerer funksjonen på intervallet [a, b]. Funksjonen kan kun ha eit maksimum på intervallet.
Merk:

CAS-delen

Maks[ <Tal a>, <Tal b> ]
Gjev den største av tala a og b.
Døme:
Maks[12, 15] gjev 15.
Maks[ <Liste av tal> ]
Gjev det største av tala i lista.
Døme:
Maks[{-2, 12, -23, 17, 15}] gjev 17.
© 2020 International GeoGebra Institute