Objecten benoemen

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Bij het creëren van objecten via het Invoerveld kan je objecten benoemen:

 • Punten: In GeoGebra wordt de naam van punten steeds met een hoofdletter geschreven. Typ in het Invoerveld de naam (b. v. A, P) en een gelijkheidsteken voor de coördinaten of commando's.
Voorbeeld: C = (2, 4), P = (1; 180°)
 • Vectoren: Om vectoren te onderscheiden van punten, schrijf je hun naam met een kleine letter. Typ in het Invoerveld de naam (b. v. u, v) en een gelijkheidsteken voor de coördinaten of commando's.
Voorbeeld: v = (1, 3), u = (3; 90°)
 • Rechten, cirkels, en kegelsneden: Deze objecten kan je benoemen door achter hun naam een dubbelpunt te typen.
Voorbeeld: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4, hyp: x^2 – y^2 = 2
 • Functies: Functies benoem je als volgt: f(x) = or g(x)= voor de vergelijking of commando's.
Voorbeeld: h(x) = 2 x + 4, q(x) = x^2, gon(x) = sin(x)
Nota:
 • Wanneer je zelf geen naam geeft aan objecten, dan zal GeoGebra nieuwe objecten benoemen in alfabetische volgorde.
 • Je kan bij het geven van een naam ook gebruik maken van indexen. Zo typ je A1 als A_1 en sAB als s_{AB}.

Gereserveerde labels

Volgende labels kan je niet gebruiken voor objecten: x, y, z, xAs, yAs, zAs, abs, sgn, sqrt, exp, log, ln, ld, lg, cos, sin, tan, acos, arcos, arccos, asin, arcsin, atan, arctan, cosh, sinh, tanh, acosh, arcosh, arccosh, asinh, arcsinh, atanh, arctanh, atan2, erf, floor, ceil, round, random, conjugate, arg, gamma, gammaRegularized, beta, betaRegularized, sec, csc, cosec, cot, sech, csch, coth

In de lijst met symbolen van het Invoerveld vind je speciale karakters voor volgende constanten:

 • π - pi, wat je ook kunt typen als Sjabloon:KeyCode
 • ℯ - het getal van Euler, b.v. voor de exponentiële functie ℯ^x, wat je ook kunt typen als Sjabloon:KeyCode
 • ί - de imaginaire eenheid, b.v. voor complexe getallen als z = 3 + ί, wat je ook kunt typen als Sjabloon:KeyCode

Wanneer e en i nog niet werden toegekend als namen voor objecten, worden ze automatisch gelezen als ℯ en ί .

Objecten hernoemen

De gemakkelijkste manier om een object te hernoemen is er op te klikken en onmiddellijk zijn nieuwe naam te typen.

Je kunt een object ook hernoemen door rechts te klikken op het object en Naam wijzigen te selecteren in het contextmenu of door het Eigenschappenvenster van het object te openen en de nieuwe naam te typen in het tekstvak Naam in de tab Basis.

Nota:
 • Scripts met objecten waarvan je de naam wordt verandert, moet je nadien manueel aanpassen.
  De naamsverandering wordt niet automatisch doorgevoerd in het script.
 • Wanneer je aan en object een naam toekent die reeds in gebruik was, dan wordt de naam van dit eerste object automatisch aangepast.
  Wanneer je b.v. de naam van een punt B verandert in A terwijl een punt A al bestond, krijgt het eerdere punt als nieuwe naam A_1.

Zie ook Labels en titels.

© 2021 International GeoGebra Institute