Animace

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Automatická animace

GeoGebra umožňuje animovat nejen volné body a/nebo úhly zároveň, ale také závislé body, které jsou vázány na objekt (úsečku, přímku, funkci, křivku atd.). Za účelem automatické animace musejí být volná čísla/úhly zobrazeny jako posuvníky v Grafickém pohledu.

Pro animaci volného čísla nebo úhlu, stejně jako závislého bodu, nejprve na tento objekt klikneme pravým tlačítkem myši (Mac OS: Ctrl-klik), poté v příslušném kontextovém menu aktivujeme volbu Animace zapnuta. Animaci zastavíme deaktivací této volby (zrušením zaškrtnutí) ve stejném kontextovém menu.

Poznámka: Po zapnutí animace se v levém dolním rohu Nákresny objeví tlačítko ovládání animace. Umožňuje nám animaci zastavit Animate Pause.png a zase spustit Animate Play.png.

V dialogu Vlastnosti animovaného objektu na kartě Posuvník můžeme měnit chování animace:

Jednak můžeme ovládat Rychlost animace.

Poznámka: Rychlost 1 znamená, že animace v rozsahu intervalu posuvníku trvá 10 sekund.

Můžeme si také zvolit způsob opakování animačního cyklu:

⇔ Oscilující
Cyklus animace střídá režimy Rostoucí a Klesající.
⇒ Rostoucí
Hodnota na posuvníku se pouze zvyšuje. Po dosažení maximální hodnoty se posuvník vrátí skokem zpět na minimální hodnotu a pokračuje v animaci.
⇐ Klesající
Hodnota na posuvníku se pouze snižuje. Po dosažení minimální hodnoty se vrátí skokem zpět na maximální hodnotu a pokračuje v animaci.
Poznámka: GeoGebra zůstává plně funkční i během aktivní animace. Můžeme tak provádět změny v konstrukci i během přehrávání animace.

Manuální animace

Pro manuální změnu hodnoty čísla a úhlu nebo pozice bodu vybereme nástroj Ukazovátko Tool Move.gif . Potom na příslušný objekt klikneme a stiskneme klávesu + nebo –, případně jednu z šipkových kláves. Podržením této klávesy vytvoříme manuální animaci, jejíž průběh odpovídá smyslu tlačítka.

Příklad: Pokud souřadnice bodu závisí na číslu t, například platí P = (2 t, t), bude se tento bod při průběžné změně t pohybovat podél odpovídající přímky.
Poznámka: Krok posuvníku, tj. změnu jeho hodnoty při posunutí o jednu pozici, můžeme nastavit na kartě Posuvník v dialogu Vlastnosti příslušného objektu.

Klávesové zkratky

  • Shift + šipková klávesa provede posun posuvníku o 0.1 jednotky (ve směru daném smyslem klávesy)
  • Ctrl + šipková klávesa provede posun posuvníku o 10 jednotek
  • Alt + šipková klávesa provede posun posuvníku o 100 jednotek
Poznámka: Bodem na přímce můžeme pohybovat podél této přímky také pomocí kláves + nebo –.
© 2023 International GeoGebra Institute