Příkaz HistogramVpravo

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
HistogramVpravo( <Seznam hranic tříd>, <Seznam výšek> )
Vytvoří histogram se sloupci daných výšek. Hranice tříd určují šířku i pozici sloupců na x-ové ose. Seznam hranic tříd musí mít o jeden prvek víc, než seznam výšek.
Poznámka: Identický příkaz s příkazem Histogram
HistogramVpravo( <Seznam hranic tříd>, <Seznam nezpracovaných dat>, < Užití hustoty> (volitelné), <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Zobrazí histogram absolutních četností seznamu nezpracovaných dat. Třídami jsou polouzavřené intervaly (a,b], hranice tříd musí tvořit vzestupná posloupnost. Dolní hranice prvního intervalu nesmí být větší než nejmenší z dat a obdobně horní hranice posledního intervalu nesmí být menší než největší hodnota zpracovávaných dat. Výška sloupce je určena četností třídy (a,b]. Pokud je nastavena logická hodnota pro užití hustoty false, jsou četnosti násobeny jen měřítkem hustoty, v opačném případě jsou navíc normovány délkou intervalu výška=(měřítko hustoty*četnost třídy/šířka třídy).
Přednastavené hodnoty: Užití hustoty = true, Měřítko hustoty = 1.
Poznámka: Stejný příkaz jako příkaz Histogram s tím rozdílem, že pokud je hodnota rovna horní hranici třídy, je do této třídy započítaná.
HistogramVpravo( <Kumulativní (logická hodnota)> (volitelné), <Seznam hranic tříd>, <Seznam nezpracovaných dat>, < Užití hustoty> (volitelné), <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Pokud je kumulativní logická hodnota true jsou k četnosti každé třídy připočítány i četnosti všech předcházejících tříd. Výsledný histogram můžeme použít pro odhad distribuční funkce. Pokud parametr pro kumulativní četnosti vynecháme, je použita hodnota false - viz výše.
Poznámka: Anglická verze: HistogramRight
© 2022 International GeoGebra Institute