Příkaz FrekvencniPolygon

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Poznámka: Frekvenční polygon je lomená čára, spojující středy vrcholů sloupců histogramu. Používá se pro odhad hustoty pravděpodobnosti. Užití příkazu je stejné jako pro Příkaz Histogram.
FrekvencniPolygon( <Seznam hranic tříd>, <Seznam výšek> )
Vytvoří lomenou čátu s vrcholy v daných výškách. Hranice tříd určují x-ové souřadnice vrcholů.
Poznámka: Příklady užití viz. Příkaz Histogram.
FrekvencniPolygon( <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty> (volitelné), <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Zobrazí frekvenční polygon absolutních četností seznamu nezpracovaných dat. Hranice tříd musí tvořit vzestupná posloupnost tak, aby hodnoty ze seznamu dat nepadly mimo vytvořené intervaly. Středy intervalů určují x-ovou souřadnici vrcholů polygonu, y-ová souřadnice je dána četností třídy. Pokud je nastavena logická hodnota pro užití hustoty false, jsou četnosti násobeny měřítkem hustoty, v opačném případě jsou navíc normovány délkou intervalu y=(měřítko hustoty*četnost třídy/šířka třídy).
Přednastavené hodnoty: Užití hustoty = true, Měřítko hustoty = 1.
FrekvencniPolygon( <Kumulativní (logická hodnota)>(Volitelné), <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty>, <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Pokud je kumulativní logická hodnota true jsou pro k četnosti každé třídy připočítány i četnosti všech předcházejících tříd. Výslednou lomenou čáru můžeme použít pro odhad distribuční funkce. Pokud parametr pro kumulativní četnosti vynecháme, je použita hodnota false - předcházející odstavec.
© 2022 International GeoGebra Institute