Førehandsdefinerte funksjonar og operatorar

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Når du skal skrive inn tal, koordinatar eller likningar i Inntastingsfeltet kan du også bruke dei førhandsdefinerte funksjonane og operatorane som er list opp nedanfor. Logiske operatorar og funksjonar er lista opp i artikkelen om Boolske verdiar.

Merk: Du må bruke parentesar når du skriv inn dei førhandsdefinerte funksjonane. Husk at du ikkje må ha mellomrom mellom funksjonsnavnet og parentesane.


Operasjon / Funksjon Inndata
Addisjon +
Subtraksjon -
Multiplikasjon * eller mellomrom
Skalarprodukt * eller mellomrom
Vektorprodukt eller determinant (sjå Punkt og vektorar)
Divisjon /
Potens ^ eller heva skrift (x^2 eller x2)
Fakultet !
Parentesar ( )
x-koordinat x( )
y-koordinat y( )
Argument arg( )
Kompleks konjugert conjugate( )
Absoluttverdi abs( )
Forteikn (returnerer -1 eller 1) sgn( ) eller sign( )
Kvadratrot sqrt( )
Kubikkrot cbrt( )
Tilfeldeg tall mellom 0 og 1 random( )
Eksponentialfunksjonen exp( ) eller ℯx
Logaritme (naturleg, med grunntal ℯ) ln( ) eller log( )
Logaritme med grunntal 2 ld( )
Logaritme med grunntal 10 lg( )
Logaritmen til x med grunntal b log(b, x )
Cosinus cos( )
Sinus sin( )
Tangens tan( )
Secans (Sekans) sec( )
Cosecans (Cosekans) cosec( )
Cotangens cot( )
Arcus cosinus (Invers cosinus) acos( ) eller arccos( )
Arcus sinus (Invers sinus) asin( ) eller arcsin( )
Arcus tangens (Invers tangens) (returnerer et tall mellom -π/2 og π/2) atan( ) eller arctan( )
Arcus tangens (returnerer et tall mellom -π og π) atan2(y, x)
Cosinus hyperbolicus (Hyperbolsk cosinus) cosh( )
Sinus hyperbolicus (Hyperbolsk sinus) sinh( )
Tangens hyperbolicus (Hyperbolsk tangens) tanh( )
Secans hyperbolicus (Hyperbolsk sekans) sech( )
Cosecans hyperbolicus (Hyberbolsk cosekans) cosech( )
Cotangens hyperbolicus (Hyperbolsk cotangens) coth( )
Arcus cosinus hyperbolicus (Antihyperbolsk cosinus) acosh( ) eller arccosh( )
Arcus sinus hyperbolicus (Antihyperbolsk sinus) asinh( ) eller arcsinh( )
Arcus tangens hyperbolicus (Antihyperbolsk tangens) atanh( ) eller arctanh( )
Største heiltal mindre enn eller lik floor( )
Minste heiltal større enn eller lik ceil( )
Avrunding round( )
Betafunksjonen Β(a, b) beta(a, b)
Ufullstendig betafunksjon Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Ufullstendig regularisert betafunksjon I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gammafunksjonen gamma( x)
(Lower) Ufullstendig gammafunksjon γ(a, x) gamma(a, x)
(Lower) Ufullstendig regularisert gammafunksjon gammaRegularized(a, x)
Gaussisk feilfunksjon erf(x)
Reelldel real( )
Imaginærdel imaginary( )
Digammafunksjonen psi(x)
Polygammafunksjonen polygamma(m, x)
Sinusintegralfunksjonen sinIntegral(x)
Cosinusintegralfunksjonen cosIntegral(x)
Eksponentialintegralfunksjonen expIntegral(x)
© 2021 International GeoGebra Institute