TestT (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista de datos mostrais>, <Media hipotetizada>, <Cola> ]
[ <Media mostral>, <Desviación típica mostral>, <Tamaño mostral>, <Media hipotetizada>, <Cola> ]
© 2022 International GeoGebra Institute