Utval Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Utval[ <Liste L>, <Storleik n> ]
Gjev ei liste med n tilfeldige element frå L. Eit element kan verte valt fleire gongar.
Døme:
Utval[{1, 2, 3, 4, 5}, 5] gjev til dømes {1, 2, 1, 5, 4}.
Utval[ <Liste L>, <Storleik n>, <Med utskifting> ]
Gjev ei liste med n tilfeldige element frå L.
Dersom Med utskifning = true kan eit element vert valt fleire gongar.
Dersom Med utskifning = false kan eit element ikkje vert valt fleire gongar.
Døme:
  • Utval[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, true] gjev til dømes {2, 3, 3, 4, 5}.
  • Utval[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, false] gjev til dømes {1, 4, 3, 2, 5}.
Merk: Elementa i lista kan vere av forskjellige datatyper, til dømes tal, tekst, lister, punkt og så vidare.

CAS-delen

Utval[ <Liste>, <Storleik> ]
Gjev ei liste med n tilfeldige element frå L. Eit element kan verte valt fleire gongar. Eit eller fleire av elementa i lista kan vere udefinerte variablar.
Døme:
Utval[{-5, 2, a, 7, c}, 3] gjev til dømes {a, 7, -5}.
Utval[ <Liste>, <Storleik>, <Med utskifting> ]
Gjev ei liste med n tilfeldige element frå L. Eit eller fleire av elementa i lista kan vere udefinerte variablar.
Dersom Med utskifning = true kan eit element vert valt fleire gongar.
Dersom Med utskifning = false kan eit element ikkje vert valt fleire gongar.
© 2021 International GeoGebra Institute