Klasser Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Klasser[ <Liste med data L>, <Tal på klasser n> ]
Gjev ei liste med klassegrenser. Den første grensa (min) er lik minste verdi i L, medan siste den siste grensa (maks) er lik største verdi i L. Resten av grensene vil verte plassert med same avstand mellom min og maks.
Døme: Klasser[{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10}, 3] gjev {1, 4, 7, 10}
Merk: Resultatet avheng berre av n og minste og største verdi i L.
Klasser[ <Liste med data L>, <Start S>, <Klassebreidde b> ]
Gjev ei liste med klassegrenser. Den første grensa er lik S. Avstanden mellom klassegrensene vil vere gjeven av b. Den siste grensa vil vere det lågaste talet på forma S + n*b, der n er eit heiltal. Den siste grensa er større eller lik den største verdien i L.
Døme: Klasser[{0.1, 0.2, 0.4, 1.1}, 0, 1] gjev {0, 1, 2}
© 2021 International GeoGebra Institute