BrukDersom Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


BrukDersom[ <Vilkår>, <Liste> ]
Lagar ei ny liste som inneheld dei elementa i den opphavlege lista som oppfyller vilkåret.
Døme: BrukDersom[x<3, {1, 2, 3, 4, 1, 5, 6}] returnerer lista \{1, 2, 1\}.
Merk: For lister med tal kan vilkårlege vilkår verte brukt. For lister med andre objekt kan berre vilkår på forma x==konstant eller x!=konstant verte brukt.
BrukDersom[ <Vilkår>, <Variabel>, <Liste> ]
Denne syntaksen åpnar for meir fleksible vilkår; til dømes for punkt P, Q, R: BrukDersom[x(A) < 3, A, {P, Q, R}] vil ta punkt som har x-koordinat større enn 3 ut av lista. Variabelen A vert etter tur erstatta av P, Q og R for å kontrollere om dei oppfyller vilkåret.
© 2021 International GeoGebra Institute