Lister

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Ved å bruke klammeparenteser kan du lage lister som kan inneholde mange forskjellige typer objekter (f.eks. punkter, linjestykker og sirkler).

Eksempel:
 • L = {A, B, C} gir en liste som inneholder de tre tidligere definerte punktene A, B og C.
 • L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} gir en liste som inneholder de tre innskrevne punktene.
Merk: Som standard vil ikke elementene i denne listen bli vist i grafikkfeltet.

For å hente ut et spesielt element fra en liste kan du bruke kommandoen Element. Lister kan brukes som argument i listeoperasjoner (se lengre ned på siden) eller Liste Kommandoer.

Å sammenligne lister av objekter

Du kan sammenligne to lister av objekter ved de følgende syntaksene og kommandoene:

 • Liste1 == Liste2: Sjekker om de to listene er like som ordnet tallpar, og gir true eller false som resultat.
 • Liste1 != Liste2: Sjekker om de to listene er ulike som ordnet tallpar, og gir true eller false som resultat.
 • Ulike[liste1] == Ulike[liste2] eller {liste1} \ {liste2} == {} : Sjekker om de to listene er like som mengder (dvs. alle repeterende elementer og rekkefølge på elementene blir ignorert).
 • Sorter[liste1] == Sorter[liste2]: Sjekker om de to listene er like som multimengder (dvs. rekkefølgen på elementene blir ignorert).
Merk: Se også kommandoene Ulike og Sorter.

Listeoperasjoner

<Objekt> ∈ <Liste> er et element i

<Liste> ⊆ <Liste> er en delmengde av

<Liste> ⊂ <Liste> er en streng delmengde av

<List> \ <List> differansen mellom mengdene

Bruk av forhåndsdefinerte operasjoner og funksjoner på lister

Dersom du bruker forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer på lister vil du alltid få en ny liste som resultat.

Addisjon og subtraksjon

 • Liste1 + Liste2: Adderer sammen samsvarende elementer i de to listene.
Merk: De to listene må ha samme lengde.
 • Liste + Tall: Adderer tallet til hvert av elementene i listen.
 • Liste1 – Liste2: Subtraherer elementene i Liste2 fra de samsvarende elementene i Liste1.
Merk: De to listene må ha samme lengde.
 • Liste – Tall: Subtraherer tallet fra hvert element i listen.

Multiplikasjon og divisjon

 • Liste1 * Liste2: Multipliserer samsvarende elementer i de to listene.
Merk: De to listene må ha samme lengde. Dersom de to listene er kompatible matriser vil matrisemultiplikasjon bli brukt.
 • Liste * Tall: Multipliserer hvert element i listen med tallet.
 • Liste1 / Liste2: Dividerer elementene i den første listen med samsvarende elementer i den andre listen.
Merk: De to listene må ha samme lengde.
 • Liste / Tall: Dividerer hvert element i listen med tallet.
 • Tall / Liste: Dividerer tallet med hvert element i listen.
Merk: Se også seksjonen om vektorprodukt.

Andre eksempler

 • Liste^2: Kvadrerer hvert element i listen.
 • 2^Liste: Lager en liste hvor elementene er potenser av to med eksponenter fra listen.
 • Liste1^Liste2: Lager en liste med elementer a^b, hvor a and b er samsvarende elementer i henholdsvis Liste1 og Liste2.
 • sin(Liste): Bruker sinus-funksjonen på hvert element i listen. Brukerdefinerte funksjoner kan også bli brukt på tilsvarende måte.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute