Gi navn til objekt

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Du kan gi navn til et objekt mens du lager det ved hjelp av inntastingsfeltet:

  • Punkt: I GeoGebra navnsettes punkter med store bokstaver. Skriv inn navnet (f.eks. A eller P), et likhetstegn og koordinatene (eller kommandoer som avgjør koordinatene) til punktet.
Eksempel: C = (2, 4), P = (1; 180°)
  • Vektorer: For å skille mellom punkter og vektorer i GeoGebra, navngis vektorer med små bokstaver. Skriv inn navnet (f.eks. u eller v), et likhetstegn og koordinatene (eller kommandoer som avgjør koordinatene) til vektoren.
Eksempel: v = (1, 3), u = (3; 90°)
  • Linjer, sirkler, og kjeglesnitt: Disse objektene kan du navngi ved å skrive inn navnet, et kolon og likningen eller kommandoene for objektet.
Eksempel: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4, hyp: x^2 – y^2 = 2
  • Funksjoner: Du kan gi navn til funksjoner ved for eksempel å skrive f(x) = eller g(x)= foran likningen eller kommandoene for funksjonen.
Eksempel: h(x) = 2 x + 4, q(x) = x^2, trig(x) = sin(x)
Merk:
  • Dersom du ikke gir et objekt et navn manuelt, vil GeoGebra gi navn i alfabetisk rekkefølge.
  • Du kan lage indekser i navnene ved å bruke understrek. For eksempel A1 blir skrevet inn som A_1 og sAB blir skrevet inn som s_{AB}.

Reserverte navn

Følgende navn er reserverte, og kan derfor ikke brukes på objekter du lager: x, y, xAxis, yAxis, zAxis, abs, sgn, sqrt, exp, log, ln, ld, lg, cos, sin, tan, acos, arcos, arccos, asin, arcsin, atan, arctan, cosh, sinh, tanh, acosh, arcosh, arccosh, asinh, arcsinh, atanh, arctanh, atan2, erf, floor, ceil, round, random, conjugate, arg, gamma, gammaRegularized, beta, betaRegularized, sec, csc, cosec, cot, sech, csch, coth

I symbollisten til inntastingsfeltet finner du spesielle tegn for de følgende konstantene:

  • π - sirkelkonstanten pi, som du også kan skrive som Alt + p
  • ℯ - Eulers tall, f.eks. brukt i eksponentialfunksjonen ℯ^x. Du kan også skrive den som Alt + e
  • ί - den imaginære enheten, f.eks for komplekse tall som z = 3 + ί. Du kan også skrive den som Alt + i

Når variabelnavnet e og i ikke er tatt i bruk vil de automatisk bli leset som henholdsvis ℯ og ί.

Merk: Se også siden om Navn og objekttekster.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute