Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkNår du skal skrive inn tall, koordinater eller likninger i Inntastingsfeltet kan du også bruke de forhåndsdefinerte funksjonene og operasjonene som er listet opp nedenfor. Logiske operatorer og funksjoner er listet i artikkelen om Boolske verdier.

Merk: Du må bruke parenteser når du skriver inn de forhåndsdefinerte funksjonene. Husk at du ikke må ha mellomrom mellom funksjonsnavnet og parentesene. Eksempelvis er sin (45°) ugyldig, mens sin(45°) er gyldig.

Her er noen eksempler:

Eksempel:
conjugate(17 + 3ί) gir -3 ί + 17, den kompleks konjugerte til 17 + 3 ί.
Merk: Se også siden om komplekse tall.

Du kan også bruke punkter og vektorer når du benytter de forhåndsdefinerte funksjonene.

Eksempel: For å lage midtpunktet M mellom A og B kan du skrive M = (A + B) / 2.
Eksempel: For å beregne lengden til en vektor v kan du skrive l = sqrt(v * v).
Merk: Se også siden om punkt og vektorer.


Operasjon / Funksjon Inndata
Addisjon +
Subtraksjon -
Multiplikasjon * eller mellomrom
Skalarprodukt * eller mellomrom
Vektorprodukt eller determinant (se Punkt og vektorer)
Divisjon /
Potens ^ eller hevet skrift (x^2 eller x2)
Fakultet !
Parenteser ( )
x-koordinat x( )
y-koordinat y( )
Argument w:nn:Argument i matematikk arg( )
Kompleks konjugert conjugate( )
Absoluttverdi abs( )
Fortegn (returnerer -1 eller 1) sgn( ) eller sign( )
Kvadratrot sqrt( )
Kubikkrot cbrt( )
Tilfeldig tall mellom 0 og 1 random( )
Eksponentialfunksjonen exp( ) eller ℯx
Logaritme (naturlig, med grunntall ℯ) ln( ) eller log( )
Logaritme med grunntall 2 ld( )
Logaritme med grunntall 10 lg( )
Logaritmen til x med grunntall b log(b, x )
Cosinus cos( )
Sinus sin( )
Tangens tan( )
Secans sec( )
Cosecans cosec( )
Cotangens cot( )
Arcus cosinus (også kalt invers cosinus) acos( ) eller arccos( )
Arcus sinus (også kalt invers sinus) asin( ) eller arcsin( )
Arcus tangens - returnerer et tall mellom -π/2 og π/2 (også kalt invers tangens) atan( ) eller arctan( )
Dobbel arcus tangens (returnerer et tall mellom -π og π) Engelsk wikipedia atan2(y, x)
Cosinus hyperbolicus (også kalt hyperbolsk cosinus) cosh( )
Sinus hyperbolicus (også kalt hyperbolsk sinus) sinh( )
Tangens hyperbolicus (også kalt hyperbolsk tangens) tanh( )
Secans hyperbolicus (også kalt hyperbolsk secans) sech( )
Cosecans hyperbolicus (også kalt hyperbolsk cosecans) cosech( )
Cotangens hyperbolicus (også kalt hyperbolsk cotangens) coth( )
Arcus cosinus hyperbolicus (også kalt antihyperbolsk cosinus) acosh( ) eller arccosh( )
Arcus sinus hyperbolicus (også kalt antihyperbolsk sinus) asinh( ) eller arcsinh( )
Arcus tangens hyperbolicus (også kalt antihyperbolsk tangens) atanh( ) eller arctanh( )
Største heltall mindre enn eller lik floor( )
Minste heltall større enn eller lik ceil( )
Avrunding round( )
Betafunksjonen Β(a, b) MathWorld beta(a, b)
Ufullstendig betafunksjon Β(x;a, b) (et spesialtilfelle av betafunksjonen) MathWorld beta(a, b, x)
Regulær betafunksjon I(x; a, b) MathWorld betaRegularized(a, b, x)
Gammafunksjonen Wikipedia gamma( x)
Ufullstendig gammafunksjon γ(a, x) MathWorld gamma(a, x)
Regulær gammafunksjon MathWorld gammaRegularized(a, x)
Gaussian feilfunksjon Engelsk wikipedia erf(x)
Reell del - returnerer den reelle delen av et imaginært tall (i CAS-delen må ί benyttes) reell( )
Imaginær del - returnerer den imaginære delen av et imaginært tall (i CAS-delen må ί benyttes) imaginær( )
Digammafunksjonen Engelsk wiki psi(x)
Polygammafunksjonen Engelsk wiki polygamma(m, x)
Sinus integral MathWorld sinIntegral(x)
Cosinus integral MathWorld cosIntegral(x)
Eksponent integral MathWorld expIntegral(x)

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute