Liste

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Koristeći se vitičastim zagradama možete izraditi listu nekoliko objekata (npr. točaka, dužina, kružnica).

Primjer:
 • L = {A, B, C} daje listu koja se sastoji od tri prethodno definirane točke A, B, i C.
 • L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} stvara listu unesenih točaka, iako su one neimenovane.
Napomena: Prema zadanim postavkama, elementi ove liste nisu prikazani u grafičkom prikazu.

Za dohvat pojedinih elemenata liste koristite naredbu Element. Liste možete koristiti i kao argumente kod operiranja s listama (dalje u ovom članku) ili kod naredbi za liste.

Uspoređivanje lista objekata

Možete uspoređivati dvije liste objekata:

 • List1 == List2: Uspoređuje jesu li liste objekata jednake i vraća true ili false kao rezultat.
 • List1 != List2: Uspoređuje jesu li liste objekata različite i vraća true ili false kao rezultat.

Operacija s listama

<Object> ∈ <List> je element od

<List> ⊆ <List> je podskup od

<List> ⊂ <List> je pravi podskup od

<List> \ <List> razlika lista (razlika skupova)

Primjenjivanje operacija i funkcija na liste

Ako primjenjujete operacije ili predefinirane funkcije na liste, uvijek ćete dobiti novu listu kao rezultat.

Zbrajanje i oduzimanje

 • Lista1 + Lista2: Zbraja odgovarajuće elemente dviju lista.
  Napomena: Dvije liste moraju biti jednakih duljina.
 • List + Broj: Pribraja broj svakom elementu liste.
 • Lista1 – Lista2: Oduzima odgovarajuće elemente druge liste od odgovarajućih elemenata prve liste.
  Napomena: Dvije liste moraju biti jednakih duljina.
 • Lista – Broj: Oduzima broj od svakog elementa liste.

Množenje i dijeljenje

 • Lista1 * Lista2: Množi odgovarajuće elemente dviju lista.
  Napomena: Liste moraju biti jednakih duljina. Ako su dvije liste kompatibilne matrice, koristi se matrično množenje.
 • Lista * Broj: Množi svaki element liste brojem.
 • Lista1 / Lista2: Dijeli odgovarajuće elemente prve liste odgovarajućim elementima druge liste.
  Napomena: Liste moraju biti jednakih duljina.
 • Lista / Broj: Dijeli svaki element, liste brojem.
 • Broj/ Lista: Dijeli broj svakim elementom liste.
Napomena: Vidi još Vektorski produkt.

Ostali primjeri

 • Lista^2: Kvadrira svaki element liste.
 • 2^Lista: Napravit će listu potencija baze 2 s eksponentima iz zadane liste.
 • Lista1^Lista2: Napravit će listu potencija a^b, gdje su a i b odgovarajući elementi iz Lista1 i Lista2.
 • sin(Lista): Primjenjuje funkciju sinus na svaki element liste. Korisnički definiane funkcije mogu se jednako tako primijeniti na liste.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute