قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Dilate دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 2. SelectedIndex دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 3. شمارش ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 4. Histogram دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 5. ParseToFunction دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 6. Append دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 7. امکانات پیشرفته‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 8. CSolve دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 9. FractionalPart دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 10. DotPlot دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 11. BarChart دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 12. جابجايي صفحه ی ترسیم ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 13. ZoomOut دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 14. Q3 دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 15. صفحه گسترده دستورات‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 16. Hyperbola دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 17. Roots دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 18. تعقیب‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 19. Percentile دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 20. توابع‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 21. FitExp دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 22. FitGrowth دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 23. ToPoint دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 24. HistogramRight دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 25. اضافه کردن فیلد متن ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 26. Segment دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 27. Pan دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 28. CSolutions دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 29. ایجاد لیست ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 30. منوی پرونده‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 31. احتمالات دستورات‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 32. LeftSum دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 33. Spearman دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 34. شیب ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 35. Sample دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 36. Factors دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 37. Weibull دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 38. CompleteSquare دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 39. Curve دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 40. اشیاء عمومی‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 41. RandomElement دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 42. RemoveUndefined دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 43. SlowPlot دستور‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 44. بردار و ماتریس دستورات‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 45. خط عمودمنصف ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 46. نيم دايره با تعيين دو نقطه ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 47. اشیاء آزاد، وابسته و انتخابی‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 48. ابزارهای رسم مقطع مخروطی‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 49. چند ضلعی صلب ابزار‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)
 50. متن ها‎‏ (‏۲۴ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۱:۵۶)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

© 2021 International GeoGebra Institute