Seznamy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Seznam několika objektů (např. bodů, úseček, kružnic) lze vytvořit použitím složených závorek.

Příklad:
 • L = {A, B, C} vytvoří seznam, který obsahuje tři dříve definované body A, B a C.
 • L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} vytvoří seznam, který obsahuje tři zadané (bezejmenné) body.
  Poznámka: V základním nastavení nejsou prvky tohoto seznamu zobrazeny v Grafickém pohledu.

Pro přístup k dílčím prvkům seznamu lze využít příkaz Prvek. Seznamy mohou být užity jako argumenty některých příkazů a také v operacích se seznamy (které jsou zmíněny dále v tomto článku).

Porovnávání seznamů objektů

Seznamy objektů lze porovnávat s využitím následující syntaxe:

 • Seznam1 == Seznam2: Ověří zda uvedené seznamy jsou shodné a jako výsledek odpoví true nebo false.
 • Seznam1 != Seznam2: Ověří zda uvedené seznamy jsou různé a jako výsledek odpoví true nebo false.

Operace se seznamy

<Objekt> ∈ <Seznam> je prvkem

<Seznam> ⊆ <Seznam> je podmnožinou

<Seznam> ⊂ <Seznam> je vlastní podmnožinou

<Seznam> \ <Seznam> množinový rozdíl


Užití předdefinovaných funkcí a operátorů na seznamy

Užitím předdefinovaných funkcí nebo operátorů na seznamy, vznikne vždy jako výsledek nový seznam.

Sčítání a odčítání

 • Seznam1 + Seznam2: Sečte odpovídající prvky seznamů.
  Poznámka: Seznamy musí mít stejnou délku.
 • Seznam + Číslo: Přičte Číslo ke každému prvku Seznamu.
 • Seznam1 - Seznam2: Odečte odpovídající prvky seznamů.
  Poznámka: Seznamy musí mít stejnou délku.
 • Seznam - Číslo: Odečte Číslo od každého prvku Seznamu.

Násobení a dělení

 • Seznam1 * Seznam2: Vynásobí odpovídající prvky seznamů.
  Poznámka: Seznamy musí mít stejnou délku. Pokud jsou seznamy vhodné matice, je použito násobení matic.
 • Seznam * Číslo: Vynásobí každý prvek Seznamu Číslem.
 • Seznam1 / Seznam2: Vydělí prvky prvního seznamu odpovídajícími prvky druhého seznamu.
  Poznámka: Seznamy musí mít stejnou délku.
 • Seznam / Číslo: Vydělí každý prvek Seznamu Číslem.
Poznámka: Viz také Vektorový součin.

Další příklady

 • Seznam^2: Umocní každý prvek seznamu na druhou.
 • 2^Seznam: Vytvoří seznam mocnin čísla 2 s prvky daného seznamu jako exponenty.
 • Seznam1^Seznam2: Vytvoří seznam ab, kde a a b jsou odpovídající si prvky Seznamu1 a Seznamu2.
 • sin(Seznam): Vytvoří seznam funkčních hodnot funkce sinus v prvcích zadaného seznamu. Stejným způsobem lze využít i uživatelsky definovaných funkcí.Poznámka: Anglická verze: Lists.
© 2022 International GeoGebra Institute